Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő megnevezése

Cégnév: Csernyik Linda
Székhely: 2092 Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca 39.
Postacím: 2092 Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca 39.
E-mail: lindamokendo@gmail.com
Telefon: +36209501881
Honlap: www.lindamo.hu

Tárhelyszolgáltató: TTcon Kft.

Csernyik Linda, (a továbbiakban  szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató módosítására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti a vásárlókat.

Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A vásárlók személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A www.lindamo.hu adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

Kapcsolatfelvételhez, vélemény írásához kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

személyes adat

adatkezelés célja

név

az adatbázisban történő azonosításhoz

e-mail cím

az e-mail cím a kapcsolattartást szolgálja

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő/vásárló személyes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

A szolgáltató a személyes adatokat addig őrzi, amíg létrejött a megbízás / ügymenet befejeződik.

Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

személyes adat

az adatkezelés célja

Családi- és utónév

A családi és utónév megadása a webáruházunk termékeinek megrendeléshez szükséges. Amennyiben nem adja meg a nevét, nem tudjuk a megrendelést teljesíteni.

Postai elérhetőség

 

Foxpost automata

A megrendelt termék kiszállításához szükséges. Amennyiben nem adja meg a postacímét vagy a kiválasztott Foxpost automatát, nem tudjuk a megrendelést teljesíteni.

Számlázási adatok

A megrendeléséről minden esetben névre szóló számlát készítünk. Amennyiben nem adja meg a számlázási adatait, nem tudjuk a megrendelést teljesíteni.

Telefonszám

Telefonszám megadása a rendeléssel kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében szükséges. Amennyiben nem adja meg a telefonszámát, nem tudjuk a megrendelést teljesíteni.

E-mail cím

E-mail cím a megrendelés teljesítésének aktuális állapotával kapcsolatos információk átadása érdekében szükséges. Amennyiben nem adja meg az e-mail címét, nem tudjuk a megrendelést teljesíteni.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő/vásárló személyes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

A szolgáltató a Megrendeléshez kapcsolódó személyes adatokat a rendelés teljesítése idejére őrzi meg, ezt követően az adatokat törli.

A számlázásra vonatkozó adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatlak arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulásodat visszavonod, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult  a számla kiállítása során megismert személyes adataidat 8 évig megőrizni.

SÜTIK – Cookie tájékoztatás

A sütik alapvetően és eredetileg a böngészés megkönnyítésére szolgálnak: ezek miatt nem kell mindig újra kitöltened az adataidat, ha hozzászólsz egy blogon, ebből tudják a többnyelvű weboldalak, hogy Te milyen nyelven akarsz olvasni, ezért tudsz bejelentkezve maradni a Facebookon és így tovább.

Vagy ha a weboldal Google Analyticset használ, akkor máris készít sütiket. A statisztikára viszont szükség van. A remarketing kód is sütikkel dolgozik.

Léteznek sütik, melyek már az elfogadás előtt elhelyezkednek a látogató számítógépén.
Szükséges Cookie-k: A szükséges cookie-k segítik a weboldalak használatát olyan alapfunkciók, mint például az oldalak navigálása és a webhelyek biztonságos területeihez való hozzáférés engedélyezéséhez. A weboldal nem működhet megfelelően ezen cookie-k nélkül.

Előnyben részesített cookie-k: Az előnyben részesített cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy emlékezzen olyan információkra, amelyek megváltoztatják a webhely viselkedését vagy megjelenését, például az általad preferált nyelvet vagy régiót.

A statisztikai cookie-k segítenek a webhelyek tulajdonosainak megérteni, hogy a látogatók miként hatnak a weboldalakra azáltal, hogy névtelenül gyűjtik és jelentik az információkat.

Marketing cookie-k: A marketing cookie-kat a weboldalak látogatóinak nyomon követésére használják. A cél az, hogy olyan hirdetéseket jelenítsenek meg, amelyek relevánsak, érdekesek és értékesek az adott felhasználó számára.

A Google cookie letiltásáról ezen a linken is olvashatsz: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az általad megadott személyes adatokhoz kizárólag Csernyik Linda férhet hozzá.

A szolgáltató a személyes adataidat /Név, postázási adatok, telefonszám, e-mail cím/ csak a szállítással kapcsolatosan csak a partnere /Magyar Posta, Foxpost/ számára továbbítja. Az adatok szállító cég általi kezelésére és felhasználására a szolgáltatónak, mint jelen honlap üzemeltetőjének semmilyen befolyása sincs.

Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján Csernyik Linda köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a megrendelő (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem emel.

Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Üzemeltető az általa nem kivédhető, esetleges “vis major” által bekövetkezett felhasználói kárért felelősséget nem vállal.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhetsz Csernyik Linda-tól, hogy

– milyen személyes adataidat,
– milyen jogalapon,
– milyen adatkezelési cél miatt,
– milyen forrásból,
– mennyi ideig kezeli,
– kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adataidat. Adatkezelő a kérelmedet legfeljebb 30 napon belül, az általad megadott elérhetőségre küldött elektronikus levélben teljesíti.

A helyesbítéshez való jog

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheted, hogy  Csernyik Lindát, módosítsa valamely személyes adatodat (pl. bármikor megváltoztathatod az e-mail címedet vagy postai elérhetőségedet). Adatkezelő a kérelmedet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az általad megadott elérhetőségre küldött levélben értesít.

A törléshez való jog

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheted Csernyik Linda-tól a személyes adataid törlését. A törlési kérelmet az adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a megrendelésed teljesítése folyamatban van. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor Cégünk a kérelmedet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az általad megadott elérhetőségre küldött levélben értesít.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Jogosult vagy arra, hogy kérésedre az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ha vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Te jogos indokaiddal szemben.

 

A tiltakozáshoz való jog:

Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyes adataidnak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

További információ: https://www.privacy-regulation.eu/hu/21.htm

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjen. Amennyiben úgy érzed ennek nem feleltünk meg, úgy kérlek írj nekünk az elérhetőségeim valamelyikére (email: lindamokendo@gmail.com; levelezési cím: 2092 Budakeszi, Vásárhelyi Pál u. 39.)

Amennyiben úgy véled, hogy az adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez való jogodat az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhetsz a hatáskörrel rendelkező szerveknél, kérhetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu) segítségét vagy bírósági eljárást (polgári pert) kezdeményezhetsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a választásod szerint – a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheted meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései és az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelet szabályai (GDPR) az irányadóak.

Amennyiben olyan kérdésed lenne, mely jelen Tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérlek, írd meg nekem az elérhetőségeim valamelyikére (email: lindamokendo@gmail.com; levelezési cím: 2092 Budakeszi, Vásárhelyi Pál u. 39.), és megválaszolom kérdésedet.